کانتینیوس سه مرحله ای با ظرفیت 600 تن در شبانه روز تحت لیسانس ایتالیا برای اولین بار در ایران