آپالومیکس 3 مرحله ای با ظرفیت 500 تن در شبانه روز تحت لیسانس ایتالیا برای اولین بار در ایران