کانتینیوس 3 مرحله ای با ظرفیت 800 تن در 24 ساعت تحت لیسانس ایتالیا برای اولین بار در ایران